Sistematska osnova za efikasan organizacijski razvoj

Želite da identifikujete ključne organizacione aspekte koje je potrebno unaprediti? Želite da doprinesete povećanju posvećenosti i produktivnosti zaposlenih kroz veću identifikaciju sa organizacijskim ciljevima? Želite da doprinesete efikasnijoj realizaciji vizije i ciljeva Vaše kompanije?

Skeniranje organizacijske kulture predstavlja proces identifikacije kompanijskih vrednosti i standarda pomoću specifičnih alata i instrumenata. Ovakva procena predstavlja osnovu za razvoj efektivne strategije unapređenja trenutne organizacijske kulture i poslovanja.

Dobijate:  

  • Mogućnost identifikacije svih relevantnih aspekata organizacijske kulture na osnovu Hofstedovog modela​
  • Kvantitativnu i kvalitativnu analizu svih procenjenih aspekata organizacijske kulture, zadovoljstva poslom i posvećenosti zaposlenih​
  • GAP analizu – poređenje aktuelnog stanja u organizaciji i preporuka proisteklih iz svetski priznatog Hofstede modela u vezi sa svim razmatranim aspektima organizacijske kulture
  • ​Kompanijski profil – pozicioniranost kompanije spram relevantnih faktora organizacijske kulture poput organizacijske efikasnosti, orijentacije ka klijentu, filozofije menadžmenta i drugih relevantnih parametara
  • Konsultantske usluge vezane za kreiranje specifičnog razvojnog plana orijentisanog ka unapređenju svih relevantnih aspekata organizacijske kulture​