Optimizovana organizaciona struktura kao ključni korak ka uspešnom poslovanju

Vaša organizacija prolazi kroz period rasta ili ste možda u start-up fazi kreiranja organizacionog sistema? Želite da identifikujete ključne aspekte organizacione strukture sa potencijalom za unapređenje? Težite da modifikujete linije raportiranja u okviru kompanije kako bi u što većoj meri bile usklađene sa prirodom poslovanja?

(Re)dizajn organizacione strukture predstavlja važan korak u redefinisanju strukture, procesa i radnih zadataka u okviru pozicija, njihove usklađenosti sa strateškim ciljevima, a sve u smeru održavanja efikasnosti i stabilnosti poslovanja. Primenom specifične ABO metodologije (Activity Based Optimization) se omogućava efikasna alokacija resursa, bazirana na ključnim aktivnostima za poslovanje svakog sektora u okviru kompanije.

Dobijate:

  • Predloge za kreiranje plana unapređenja organizacione strukture
  • Model nove/redizajnirane organizacione šeme
  • Specifično kreiran plan implementacije nove organizacione strukture
  • Uvid u intersektorsku i intrasektorsku komunikaciju i saradnju
  • Novi/revidiran Pravilnik kreiran u skladu sa sistematizacijom
  • Redefinisane nazive pozicija i opis posla u skladu sa novom organizacionom strukturom i tržišnim trendovima