Dinamično poslovno okruženje zahteva kontinuitet praćanja opštih tržišnih trendova, ali i trendova sa aspekta mikro okruženja. Usled sve veće kompleksnosti HR sektora, deficita kadrova, depopulacijeii rasta značaja koje HR ima za biznis,poželjna jesveobuhvatna tačka gledišta, koja će dalje opredeliti adekvatan fokus na specifičnosti svake industrije, sektora, ali i pojedinca. U takvim uslovima, upravo je misija Assert tima da na najsmisleniji način kreira adekvatan kompromis između očekivanja zaposlenih, potreba poslodavaca, ali i tržišta uopšteno.

Imajući u vidu da kompanija Assert posebnu pažnju posvećuje razvoju pravnih lica, pojedinca, ali i društva u celini, tim Assert deli svoju ekspertizu kako bi inspirisala na preispitivanje postojećih načina rada, ali i pružila podršku u kreiranju portfolia kreativnih ideja.

Uzimajući prethodno navedeno u obzir, kreirali smoinsight segment sa dve sekcijekoje za svoje koordinate imaju razvoj i inovaciju: Assert Know-How i Expert Industry Scanning.

Assert Know-How sekcija ima za cilj deljenje znanja Assert eksperata, ali i da postojeće i buduće partnere upozna sa aktivnostima i ekspertizom Assert tima. Baveći se istraživanjem, procenama i razvojem, Assert tim ima „bird’s eye view“ koji omogućava optimalno upravljanje ljudskim kapitalom.

Expert Industry Scanning podrazumeva analize po industrijama, sa aspekta trendova u HR sektoru, kako bi se stejkholderi upoznali sa specifičnostima najdominatnijih industrija u Srbiji. Na ovaj način pružaju se integrisane analize koje mogu koristiti poslodavcima, zaposlenima, ali i čitavoj poslovnoj zajednici za donošenje odluka.