Biznis svet je poput živog bića koje se neprestano menja i prilagođava pod dejstvom različitih unutrašnjih ispoljašnjih faktora. Ljudi koji se bave procenom kompetencija svedoci su da sa pomenutim promenama dolazi i do modifikacije kompetencija koje su potrebne zaposlenima za uspešno obavljanje posla. Profil zaposlenog koji smo tražili juče danasse možda već ne uklapa u naše potrebe. Istina, postoje kompetencije koje su „evergreen“ i godinama se nalaze u vrhu top lista poželjnih kvaliteta,ali konačan spisak se vremenom menja i prilagođava,tako da nikad ne možemo biti sigurni šta nosi budućnost.

Uzmimo za primer istraživanje Svetskog ekonomskog foruma koje navodi da uspešnu osobuu 2020.godini odlikujeanalitičan, kritički, fleksibilan i kreativan način razmišljanja kao i emocionalna inteligencija. Svedoci smo COVID-19 krize koja stvara potrebu za preispitivanjem i prilagođavanjem idealnog profila zaposlenog u 2020. godini. Kao posledicu pandemije mnoge kompanije su uvele rad od kuće kao obavezan način rada i na taj način su se brojni zaposleni susreli sa novim vidom radnog okruženja.Mogli bismo da se zapitamo: ukoliko zaposleni već uspešno radi na svojoj poziciji sigurno je dau većoj ili manjoj meri poseduje razvijene ključne kompetencije da bi obavljao taj posao, zar ne? Verovatno, ali kako je radno okruženje jedan od faktora koji može bitno da utiče na postignuće i uspeh zaposlenih, postavlja se pitanje koji su to zapravo kvaliteti koje treba da poseduje jedan radnik da bi bio uspešan u radu od kuće.

top 10 skills
Stručni tim Assert-a donosi Vam pregledkompetencija koje imaju krucijalniznačaj za uspeh zaposlenih koji rade od kuće.

#1 Samomotivacija.
Remote zaposlenom je često prepušteno da sam donosi odluke i organizuje svoj rad,te sunjegov drajv za postignućem i unutrašnja motivacija od ključnog značaja za svakodnevno uspešno funkcionisanje.

#2 Pouzdanost.
Pouzdani zaposleni i saradnici su nam jednostavno potrebni u svakom poslu, a u slučajevima remote timova ta potreba je još izraženija. U situacijama izolovanosti i neizvesnosti, kao što je to u slučaju trenutne zdravstvene krize, osećaj kontrole kod ljudi je poljuljan te pouzdani saradnici i kolege predstavljajubitan oslonac i faktor stabilnosti.

#3 Disciplina.
Može se posmatrati kroz emocionalnu inteligenciju koja se odnosi na upravljanje sobom, svojim emocijama i vremenom. S obzirom da su remote zaposleničesto delimično ili potpuno lišeni nadzora i supervizije od strane nadređenih samodisciplina jekvalitet koji je neophodan za njihovu uspešnost.

#4 Komunikacione veštine.
Jasno, svrsishodno i nedvosmisleno prenošenje poruka je od vitalnog značaja za sve koji rade od kuće, naročito u pismenoj komunikaciji. Sama komunikacija je tokom fizičke razdvojenosti znatno otežana –posebno zbog nedostatka neverbalnih znakova komunikacije.

#5 Preuzimanje inicijative.
Tokom rada od kuće zaposleni često nije u mogućnosti dau svakom trenutku dobijesavete kolega, detaljne instrukcije o narednim koracima ili pristup svim resursima. Zato je za uspešno prevazilaženje svakodnevnih problema potrebno da osoba bude proaktivna, i da samainicira nove i poboljšane procese i rešenja.

#6 Radoznalost.
Uspešan remote zaposleniizbegava status quo i stalno uči nove stvari. Radoznali zaposleni će se brže adaptirati na novo radno okruženje i biti proaktivniji u učenju novih alata i tehnologija potrebnih za remote rad.

#7 Fleksibilnost.
Novi uslovi mogu dolaziti od klijenta, nadređenog, kolega, biti rezultat lične akcije samog zaposlenog ili posledica nepredviđenih okolnosti poput trenutne zdravstvene krize. Međutim, bez obzira na izvorpromeneuspešan remote radnik poseduje sposobnost da se brzo prilagodi na nove uslovebez kompromitovanja integriteta projekata i radnih zadataka.Fleksibilni i adaptabilni zaposleni često su iotporniji na stres.

#8 Samoefikasnost.
Zaposleni koji veruje u svoju sposobnost da dostavi proizvod ili uslugu najvišeg kvaliteta ima visok potencijal za efikasan remote rad.Kada zaposleni radi sam od kuće i bez direktne supervizije velika je prednost da bude introspektivan, siguran u svoje kapacitete, ali i da ume da prepozna kada treba da zatraži pomoć.

#9 Empatija.
Virtuelni sastanci sa kolegama i klijentima iziskuju pojačani stepen empatije kako bi osoba čula ne samo ono što je rečeno već i raspoloženje koje stoji iza tih reči. Time će zasigurno ostvaritiveći uspeh, naročito u radu sa ljudima.Empatija čini jedan aspektemocionalne inteligencijekoja podrazumevasposobnost razumevanja i upravljanja svojim i tuđim emocijama.

#10 Fokus
Efikasan remote zaposlenizna da razlikuje bitno od nebitnog i da svoju pažnju usmerava na zadatkekoji su prioritetni. Karakteriše ga i veština organizovanja zadataka prema trenutnom kapacitetu fokusa, time što je svestan da taj kapacitet varira tokom dana.

Šta ličnost ima sa tim?

Savesnost – samomotivacija, disciplina i organizovanost kao poželjne kompetencije kod remote radnika su uslovljene ovom osobinom.

Ekstraverzija – ekstrovertni remote zaposleni više podstiču online komunikaciju i odnose sa kolegama što osnažuje moral i motivaciju celog tima.

Otvorenost ka iskustvu – intelektualna radoznalost, posedovanje širokih interesovanja i otvorenost za promene su poželjni kvaliteti kod remote radnika.

Emocionalna stabilnost – leži u osnovi uspešnog suočavanja sa stresom i generalno se odnosi na veću otpornost te pomaže i u suočavanju sa izazovima rada od kuće.

Prijatnost – doprinosi razvoju kvalitetnih odnosa sa kolegama i stvara poverenje u timu, što je naročito bitno kod remote timova.

Pomenute kompetencije nisu finalni proizvod i može se raditi na njihovom razvoju. Veliki je značaj konkretnih akcija koje poslodavac čini da bi održao i unapredio motivisanost i posvećenost zaposlenih koji rade od kuće.